Recertyfikacja BRC

Październik 2020

Globalną Normę Żywności BRC po raz pierwszy opublikowano w 1998 roku w Wielkiej Brytanii. Jej nazwa pochodzi od British Retail Consortium (Stowarzyszenie Brytyjskich Sprzedawców Detalicznych), które jest administratorem standardu. Pierwotnym zamysłem i celem powstania standardu była ocena i kwalifikacja dostawców produktów do sieci handlowych BRC, na dzień dzisiejszy jest jednym z wiodących systemów zarządzania jakością w Wielkiej Brytanii*.

Norma BRC jest systematycznie aktualizowana zgodnie z obowiązującym prawem żywnościowym i najnowszymi badaniami pod kątem bezpieczeństwa żywności.

Podstawowe wymogi według normy BRC to:

 • Zaangażowanie kadr kierowniczych wyższego szczebla i ciągłe doskonalenie- kadry kierownicze zobowiązane są aktywnego udziału we wdrażaniu i doskonaleniu systemu zgodnie z norma BRC;
 • Plan bezpieczeństwa żywności HACCP- przedsiębiorstwo posiada wdrożony i udokumentowany system HACCP na podstawie Kodeksu Żywnościowego;
 • Audyty wewnętrzne- prowadzenie weryfikacji systemu w odniesieniu do zgodności z wymogami normy;
 • Zarządzanie dostawcami surowców i opakowań- kwalifikacja i monitorowanie dostawców, gwarantujące autentyczność surowców i jakość opakowań;
 • Działania naprawcze i zapobiegawcze- wykorzystywanie informacji z wykrytych błędów do podejmowania działań zapobiegawczych w przyszłości oraz podjęcie i udokumentowanie działań naprawczych;
 • Identyfikowalność- zakład jest w stanie zidentyfikować wszystkie surowce, dodatki i opakowanie w całym cyklu produkcyjnym od dostawy surowców po produkt gotowy u klienta i w przeciwnym kierunku;
 • Układ, przepływ produktu i rozdzielenie- przepływ wszystkich surowców i ruch pracowników muszą być zaprojektowane w sposób niedopuszczający do skażenia produktu;
 • Higiena i porządek- zapewnienie systemów utrzymania higieny i porządku gwarantujące bezpieczeństwo produktu;
 • Kontrola alergenów- zarządzanie kontrolą alergenów zmniejszające ryzyko skażenia produktu alergenami oraz przestrzeganie etykietowania produktu zgodnie z wymogami prawa;
 • Kontrola prac- podejmowanie działań zgodnych z opracowanymi procedurami i instrukcjami oraz ściśle powiązanych z planem HACCP;
 • Etykietowanie i kontrola opakowań- zagwarantowanie prawidłowego etykietowania i kodowania produktu;
 • Szkolenia- przedsiębiorstwo zapewnia szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa żywności w obszarach przygotowania, obróbki produktu, pakowania i magazynowania w celu podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu.

Niedostosowanie się do wymogów podstawowych jest głównym kryterium do określenia niezgodności krytycznej, co skutkuje odmową certyfikacji

*Jeznach M. , Międzynarodowe standardy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w branży rolno- spożywczej. Problemy Rolnictwa Światowego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2017, tom 2, nr 2, s. 64.

** BRC Globalna Norma Bezpieczeństwa żywności. wyd. 8, British Retail Consortium, 2018.